ඉතිහාසය

ඓතිහාසික මහා උත්සවය

• Tianjin Liwei යකඩ සහ වානේ කම්පැනි ලිමිටඩ්, 2003 දී පිහිටුවන ලදී.

• සමාගම 2009 වසරේ දී වානේ නිෂ්පාදන ආනයන හා අපනයන සඳහා ව්යාපාර බලය පවරන ලදී.

• වසර 2016 දී ස්ථාපිත කරන ගෘහ භාණ්ඞ සමාගම.WhatsApp Online Chat !