ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តយ៉ាងខ្លាំង

•ធានជី Liwei ដែកនិងដែក Co. , Ltd ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2003 ។

•ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានអនុញ្ញាតិពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ផលិតផលដែកថែបក្នុងការនាំចូលនិងនាំចេញក្នុងឆ្នាំ 2009 នេះ។

•ក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងសង្ហារឹមដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2016 ។WhatsApp Online Chat !